Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden POMZ B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van POMZ B.V. (“POMZ”), een onderneming met adres Windgatseweg 1C, Rockanje, Nederland. POMZ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87229161.
Vanwege de naam en website van de diensten van POMZ wordt ook de Handelsnaam NaarCuracao.com of NaarCuracao toegepast. Waar in dit document verwezen wordt naar (handels)naam POMZ, kan daarmee ook NaarCuracao of NaarCuracao.com gelezen worden.

1. Toepasselijkheid

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van POMZ, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen POMZ en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website www.naarcuracao.com (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
b) Door gebruik te maken van de Website en de diensten van POMZ aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
c) Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, via de Website een aankoop doen en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
d) De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de Website www.naarcuracao.com.
e) De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

POMZ biedt een online platform voor promotie en verkoop van activiteiten, producten en diensten die direct of indirect betrekking hebben op emigratie of vakantie naar Curaçao.

2. Gebruik Website

a) Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
b) Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:

 • Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
 • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
 • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • Ongevraagde reclame (spam);
 • Foute of misleidende informatie; en/of
 • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.

c) Gebruiker mag geen boeking doen onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
d) Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
e) Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar info@naarcuracao.com.
f) POMZ behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

3. Tarieven en betaling

a) Alle prijzen gehanteerd door POMZ zijn inclusief BTW, al dan niet verlegd naar de uitvoerende partij.
b) In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
c) Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door POMZ niet geïncasseerd kunnen worden, is POMZ gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker op te heffen en/of de boeking te annuleren en het reeds betaalde geld te houden.
d) POMZ is bevoegd de tarieven te verhogen indien:

 • Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
 • Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
 • Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk.
 • Als de wisselkoers EUR-USD of EUR-NAF meer dan 5% is gewijzigd.

4. Aansprakelijkheid

a) POMZ is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers en tour-operators tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers en tour-operators. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit rechtstreeks op te lossen met de betreffende tour-operator. POMZ zal proberen hierbij te bemiddelen maar is geen partij die aansprakelijk gesteld kan worden.
b) Voor het wijzigen of annuleren van een reeds geboekte tour worden de voorwaarden van de betreffende tour-operator gehanteerd. Doorgaans, maar niet uitsluitend, geldt hierbij dat tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd/gewijzigd kan worden. Bij wijzigingen/annuleringen binnen 24 uur voor aanvangstijd is Gebruiker alsnog verplicht tot volledige betaling.
c) POMZ is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van POMZ en tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag of een bedrag van de aanbetaling gedaan via NaarCuracao.com, indien het factuurbedrag hoger dan de aanbetaling gedaan op/aan NaarCuracao.com ligt.
d) POMZ is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:

 • gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
 • onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.

e) POMZ is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
f) POMZ neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van POMZ kan worden verwacht. POMZ is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door POMZ betrachte zorg. POMZ is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

a) Het is niet toegestaan de broncode van de Website te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen of bewerken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van POMZ.
b) De namen POMZ, NaarCuracao en NaarCuracao.com en het logo zijn handelsmerken van POMZ, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POMZ. Daarnaast mogen koppen, afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van POMZ, NaarCuracao of NaarCuracao.com zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POMZ, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

6. Klachten

Bij POMZ ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen nadat de activiteit heeft plaatsgevonden beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

7. Inschakelen derden

a) POMZ is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Dit zijn onder andere, maar niet uitsluitend, tour-operators voor het uitvoeren van excursies. POMZ is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van POMZ impliceert dat de Gebruiker POMZ machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
b) POMZ neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. POMZ is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van POMZ.

8. Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven POMZ en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. POMZ zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

9. Wijzigingen

POMZ behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

10. Overige bepalingen

a) POMZ mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
b) Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor POMZ, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

-Algemene Voorwaarden POMZ B.V., versie juni 2023-